Regulamin stajni

1. Nieprzeczytanie Regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Wykupienie jazdy, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i p.poż. oraz do stosowania się do poleceń właścicieli, pracowników Stajni i Instruktorów.

2. W zajęciach jazdy konnej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich - zarówno fizycznych, jak i psychicznych (dotyczy zarówno osób pełnoletnich i niepełnoletnich). Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do przekazania instruktorowi informacji na temat potencjalnych ograniczeń psychofizycznych mogących mieć wpływ na przebieg zajęć. W przypadku gdy ograniczenia te uniemożliwiają prowadzenie jazdy na zasadach ogólnych, Instruktor może odmówić prowadzenia jazdy (nie prowadzimy hipoterapii).

3. Osoba dokonująca zapisu na jazdę dla osoby niepełnoletniej potwierdza, że:

  - jest osobą upoważnioną do zapisania osoby niepełnoletniej na zajęcia,

  - wyraża zgodę na podejmowanie przez Instruktora, w przypadku nieobecności opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na terenie Stajni, decyzji co do działań, które należy podjąć w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia osoby niepełnoletniej biorącej udział w zajęciach. W przypadku obecności opiekuna osoby niepełnoletniej na terenie Stajni, decyzje w tym zakresie podejmuje oczywiście wyłącznie opiekun osoby niepełnoletniej.

4. Osoba zapisująca się na jazdę (przedstawiciel osoby niepełnoletniej) oświadcza, że jest świadoma, że jazda konna jest zaliczana do grupy sportów podwyższonego ryzyka i wiąże się z możliwością odniesienia kontuzji. Stajnia nie zapewnia uczestnikom zajęć ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zalecane jest jednak posiadanie przez uczestników własnego ubezpieczenie NNW.

5. W Stajni mogą przebywać wyłącznie osoby, które jeżdżą w danym dniu - przed i po jeździe. Inne osoby na przebywanie w stajni muszą uzyskać wyraźną (nie domniemaną) i każdorazową zgodę właściciela. Nie zwalnia ona jednak z obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Za dzieci (osoby niepełnoletnie) pozostawione na terenie Stajni bez opieki opiekuna prawnego i nieprzestrzegające Regulaminu, Stajnia nie ponosi odpowiedzialności. Dzieci (osoby niepełnoletnie) przebywające na terenie Stajni powinny być pod opieką osób dorosłych: rodziców lub opiekunów, bo to rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie Stajni. Wyjątkiem są tylko wakacyjne zajęcia doszkalające dla dzieci.

7. Zabronione jest - poza sytuacją prowadzenia konia na jazdę/siodłania na prośbę Instruktora lub odprowadzania konia z jazdy/rozsiodłania na prośbę Instruktora itp. - wchodzenie do boksów, w których znajdują się konie, w tym czyszczenie koni, czyszczenie kopyt, itp.

8. Zabronione jest wyprowadzanie koni z boksów, poza sytuacją, gdy koń został przydzielony jeźdźcowi na jazdę i ma go odprowadzić na padok/przyprowadzić z padoku do Stajni.

9. Zabronione są jakiekolwiek „spotkania towarzyskie” w miejscach, gdzie magazynowane jest siano i słoma. Zabronione jest skakanie/chodzenie po balach słomy/siana, siedzenie na nich itp. Miejsce, w których znajduje się pasza dla koni dostępne jest wyłącznie dla pracowników Stajni.

10. Zabronione jest karmienie koni. Tzw. „smakołyki”, chleb, jabłka itp. mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci (kolka, ochwat) koni. W takim wypadku Stajnia może dochodzić zadośćuczynienia od osoby, która karmiła konia mimo zakazu. Obiekt jest monitorowany.

11 Nigdy nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się blisko zadu konia. Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze przy pysku.

12. W czasie zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń i wskazówek Instruktora, przy zachowaniu pełnej ostrożności i niestwarzaniu sytuacji niebezpiecznych dla siebie, innych uczestników oraz koni. Podczas jazdy Instruktor jest osobą decydującą o wszystkich aspektach jej przebiegu.

13. Ponieważ to Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przebieg jazdy, osoby nieprzestrzegające zaleceń Instruktora mogą zostać poproszone o zejście z konia i zakończenie jazdy. Od decyzji Instruktora w tym zakresie nie ma odwołania.

14. Zakazane jest wchodzenie na padok podczas jazdy przez osoby trzecie.  Na padoku przebywają wyłącznie konie, jeźdźcy i Instruktor.

15. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestnika na terenie Stajni bez nadzoru. Rzeczy wartościowe można pozostawić w Sali kominkowej osobie koordynującej zapisy. W przypadku zostawienia/zagubienia sprzętu jeździeckiego/innych przedmiotów, prosimy niezwłoczny o kontakt i wskazanie miejsca, w którym mamy go poszukiwać. Jeśli jednak go nie znajdziemy, nie jest to nasza wina. Pozostawione w różnych miejscach Stajni skrzynki również nie są przez nas pilnowane.

15. Podczas przebywania na terenie Stajni bądź uważny i skoncentrowany. Nasze konie są spokojne i łagodne, lecz mimo to pamiętajmy, że są to z natury zwierzęta płochliwe i nigdy nie możemy w 100% przewidzieć ich reakcji na zaskakujące i nietypowe sytuacje. W kontakcie z nimi należy zachować ostrożność i spokój oraz nie wykonywać gwałtownych ruchów.

16. Ze względu na nasze doświadczenia związane z reakcją koni na psy, zabraniamy przyprowadzania psów na teren Stajni bezpośrednio przy padokach i na halę.